Bogfortegnelse 1805

Bogfortegnelse 1805
Det Kongelige Bibliotek,
katalogsignatur: Grundtvig-arkivet: Fasc. 501.1
Historie
Almindelig
I Badens Statshistorie Johan Benedict Busser; Jacob Baden (overs.) [formentlig]: Anviisning til hele Statshistorien, de første Begyndere til Tieneste, forøget og fortsat af Joh. Bened. Busser, af det Svenske oversat, paa adskillige Steder forandret, paa nogle gandske omarbeidet af Jac. Baden 1773 København
II Ewalds Tidsregister Enevald Ewald Historiæ ecclesiasticæ Veteris Testamenti index chronologicus, eller Tiids-Register over det gamle Testamentes Kirkehistorie 1741 København
III Rahbeks Haandbog Knud Lyne Rahbek Haandbog i den europæiske Statshistorie 1803 København
Norges
IV Heimskringla, oversat af Peder Clausen Snorri Sturluson; Peder Claussøn (udg.) Norske Kongers Chronica I-III, udsat paa Danske, aff Peder Claussøn [...] Nu nyligen menige mand til gaffn, igiennemseet, continuerit oc til Trycken forferdiget 1633 København
V Skønnings norske Historie 1te Del Gerhard Schøning [efter 1839-fortegnelsen]: Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse eller Norges Riiges Historie, bind 1 1769 eller 1771 Sorø
VI-VII Gebhardis - - - Johann Ludwig Levin Gebhard; Heilmann (overs.) [efter 1839-fortegnelsen]: Norges Historie 1778 Odense
Islands
VIII Landnama Saga - den Skalholtske Udgave Theodorus Thorlacius (udg.) [svarer til 1839-fortegnelsen]: Sagan Landnama um fyrstu bygging Islands af Nordmönnum 1688 Skálholt
IX Sagan af Gunnlaugr etc. den magnæanske Den arnamagnæanske kommission [svarer til 1839-fortegnelsen]: Sagan af Gunlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni sive Gunnlaugi Vermilinguis et Rafnis-Poetæ vita, Ex manuscriptis legati Magnæani 1775 København
X Eyrbyggia Saga Suhms Udgave Grímur Jónsson Thorkelin (udg.); Peter Friedrich Suhm (udg.) [svarer til 1839-fortegnelsen]: Eyrbyggia-Saga sive Eyranorum historia qvam mandante et impensas faciente Pet. F. Suhm, versione, lectionum varietate ac indice rerum auxit Grim Johnsen Thorkelin 1787 København
Danmarks
XI Saxo Vedels Oversættelse Saxo;Anders Sørensen Vedel (overs.) Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticvs screff, halfffierde hundrede Aar forleden: Nu først aff Latinen vdsæt, flittelige offuerseet oc forbedret 1575København
XII-XIII Hvitfelds Krønike Arild Huitfeldt Danmarckis Rigis Krønicke, ved Arrild Huitfeld, bind 1-2 1652-1655 København
XIV Lyskanders Slægtebog Claus Christoffersen Lyschander [efter 1839-fortegnelsen]: Danske Kongers Slægtebog 1722 København
XV-XVII Suhms danske Historie tre første Dele Peter Friderich Suhm [efter 1839-fortegnelsen]: Historie af Danmark 1782-1818 København
XVIII-XIX Christian Tredies Historie af Krag og Stefanius Niels Krag; Stephan Stephanius [svarer til 1839-fortegnelsen]: Den stormægtigste Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge, hans Historie, overs. af Latinen, forøg. med adskillige Anmærkninger og Tillæg, samt Herr Kammerherre Suhms og Hr. Etatsraad Grams Fortaler, bind 1-2 1776-1778 København
XX Friderich Andens Historie af Resen Peder Hansen Resen Kong Frederichs den Andens Krønicke, som var Dannemarckis, Norgis, Vendis oc Gottis Konge [...] oc regierede lofligen i 29 Aar fra Aar 1559 til Aar 1588 [...], Samlet oc sammenskrefvet af adskillige Codicibus [...] ved Peder Hansøn Resen, oc med Figurer i kobberstik beprydet 1680 København
XXI-XXII Christian Fjerdes Historie af Slange Niels Slange [efter 1839-fortegnelsen]: Den stormægtigste Konges Christian den Fierdes Konges til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertugs til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, Greves til Oldenborg og Delmenhorst Historie 1749 København
XXIII Meursii Historia danica og Ælnoths Vita S. Canuti Johannes Meursius [svarer til 1839-fortegnelsen]: Joannis Meursii Historiæ Danicæ libri tres. Ælnothus, monachus Cantuariensis: De vita & passione S. Canuti, regis Daniæ 1631 København
XXIV Suhms Udtog af Nordens Historie ved Kierulf Peter Friderich Suhm; Jørgen Kierulf (omarb.) Udtog af Danmarks, Norges og Holstens Historie, til Brug for den studerende Ungdom 1802 København
Dannemarks og Norges Kulturhistorie
XXV Nyrups hist. og stat. Skildring 1te Del Rasmus Nyerup Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider, bind 1 1803 København
XXVI Nyrups og Rahbeks Bidrag til Digtkonstens Historie Rasmus Nyerup; Knud Lyne Rahbek Bidrag til den danske Digtekunsts Historie, uddragne af Forelæsninger holdne over dette Æmne i Vintrene 1798-1800, bind 1 1800 København
XXVII Nyrups og Rahbeks Bidrag til Digtkonstens Historie Rasmus Nyerup; Knud Lyne Rahbek Bidrag til den danske Digtekunsts Historie, uddragne af Forelæsninger holdne over dette Æmne i Vintrene 1798-1800, bind 2 1801 København
Sverrigs
XXVIII-XXXI Dalins Svenske Historie tysk Olof Dalin; J. Benzelstierna (overs.); J. C. Dähnert (overs.) Geschichte des Reiches Schweden, aus dem Schwedischen übersetzt durch J. Benzelstierna und J. C. Dähnert 1756-1763 Greifswald & Rostock
XXXII Per Döbers om Gustav Adolfs tydske Krig latin Per Döber er formentlig Grundtvigs fordanskning af Petrus Baptista Burgus (eller Pietro Battista Borgo) [formentlig]: [...] Mars Sueco-Germanicus, Sive Rerum a Ferdinando Imp. & Gustavo Adolpho Sueciae Rege gestarum Libri Tres [...]. 1644 Køln
XXXIII-XXXIV Riegels's smaa historiske Skrifter Ite og II Del Niels Ditlev Riegels Smaa historiske Skrifter, bind 1-2 1796-1798 København
Persiske og Ægyptiske
XXXV Herodots Klio og Euterpe grædsk Herodot; [ikke identificeret] [uden sted]
XXXVI Sahls Oversættelse af Euterpe Herodot; Laurits Sahl (overs., anonymt) [muligvis]: Historiarum Liber Secundus [1783] [København]
Romersk
XXXVII Epistolæ Ciceronis Marcus Tullius Cicero [efter 1839-fortegnelsen]: Ciceronis Epistolæ 1790 København
XXXVIII Epistolæ Plinii Secundi Plinius den yngre [formentlig]: C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae et Panegyricus, accedunt alii panegyrici veteres, praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae 1789 Zweibrücken
Biografier
XXXIX Cornelius de vita excellentium virorum Cornelius Nepos; [måske]: Bertel Christian Sandvig (udg.) [måske]: Cornelius Nepos de vitis excellentium imperatorum med danske philologiske Anmerkninger oplyst og forklaret 1752 København
XXXX Curtius de vita Alexandri magni Curtius Rufus (udg.) [måske]: Curtius' Alexander den StoreQ. Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni Macedonum regis historia, cui accesserunt animadversiones Valentis Accidalii selectiores, simul ac argumenta cuilibet libro quae hactenus avide a studioso lectore desiderabantur, deinde adiecti sunt, de vita, fortuna, ac virtute Alexandri libri tres ex Plutarcho & ad finem tres epistolae 1638 Venedig
Kirkehistorie
XLI Kirkehistorie, Ludvig Holbergs Ludvig Holberg [1839-fortegnelsen har]: Almindelig Kirke-Historie Fra Christendommens første Begyndelse Til Lutheri Reformation, Med nogle Anmærkninger, Over de udi Historien omtalte Cyclis og Aars-Beregninger 1738 København
Dogmehistorie
XLII-XLIV Den ældste kristne Kirkes af Mynter Frederik Münter Haandbog i den ældste christelige Kirkes Dogmehistorie, bind 1-2 1801-1804 København
Poesi
Dansk
XLV Staffelds Digte Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt Digte1804 [: 1803]København
XLVI Bruns Særsyn Thomas Christopher Bruun Særsyn 1797 København
XLVII Sange fra det ældste Tidsrum ved Sandvig Bertel Christian Sandvig (udg., overs.) Danske Sange af det ældste Tidsrum, indeholdende blandt andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter, af det gamle Sprog oversatte 1779 København
XLVIII Levninger af Middelalderens Digtkonst ved Sandvig og Nyrup Rasmus Nyerup (udg.); Bertel Christian Sandvig (udg.) Levninger af Middel-Alderens Digtekunst. Første Hefte [ved Bertel Christian Sandvig] Levninger af Middel-Alderens Digtekunst. Andet Hefte, udgivet af det Kongelige Bibliotheks Haandskrifter [ved Rasmus Nyerup] 1780-1784 København
XLIX Götz v. Berlechingen oversat af Øhlenslæger Johann Wolfgang von Goethe; Adam Oehlenschläger (overs.) Götz von Berlichingen med Jernhaanden, Et Skuespil af Goethe 1803 København
Tysk
L Die Jungfrau von Orleans af Schiller Johann Christoph Friedrich Schiller [formentlig]: Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie von Friedrich Schiller 1802 Berlin
Græsk
LI Iliaden Homer (forf.); Friedrich August Wolf (udg.) [efter 1839-fortegnelsen, der bl.a. har denne]: Homeri et Homeridarum Opera et reliquiae, ex veterum criticorum notationibus optimorum que exemplarium fide, recensuit Frid. Aug. Wolfius 1794 Halle
Engelsk
LII Paradise Lost by Milton John Milton [1839-fortegnelsen anfører to udgaver]: Paradise Lost 1750 1773 Glasgow Attenburgh
Latin
LIII Ecloge veterum Poetarum latinorum Friedrich Wilhelm Döring (Fridericus Guilielmus Doeringius) [formentlig]: Eclogae veterum poetarum latinorum, cum adnotatione Fr. Guil. Doeringii 1793 Gotha
LIV Ovidii Metamorphosis Ovid (forf.); Nicolai Elert (udg.) [efter 1839-fortegnelsen]: Metamorphoseon libri XV in usum scholarum, editi a Nic. Elert 1781 København
LV De amore etc ab eodem Autore Ovid enten Amores eller Ars Amatoria. Udgaven nævnes ikke i 1839-fortegnelsen og har ikke kunnet identificeres [uden sted]
Romaner
LVI Der Zauberschloss von Knigge Adolph von Knigge [formentlig]: Das Zauberschloß oder Geschichte des Grafen Tunger 1791 Hannover
Mytologi
LVII Sæmunds Edda oversat af Sandvig Bertel Christian Sandvig (overs.) Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda, hæfte 1-2 1783-1785 København
Satire og Moral
LVIII Nicolai Klimii iter subterraneum Ludvig Holberg [svarer til 1839-fortegnelsen]: Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca 1741 København & Leipzig
LIX-LX Addisons Spectator oversat af Kraft Joseph Addison (udg.); Peder Kraft (overs.) Spectator [fra engelsk], bind 1-2 1742-1743 København
LXI Rahbeks Tilskuer for MDCCXCII Knud Lyne Rahbek (udg.) Den danske Tilskuer, Et Ugeskrivt 1792 København
LXII Liebenbergs Glædesprækner Michael Fredrik Liebenberg [formentlig]: Opmuntringer til at takke Gud for hans Velgierninger, især imod Fædrelandet, i det henrundne Aar, Prædiken holden d. 1. Jan. 1802 1802 København
LXIII Epicteti Manuale græsk og latin Epiktet; L. Sahl (udg. [efter 1839-fortegnelsen]: Epicteti Manuale, Græce & Latine 1791 København
Komedier
LXIV Terentii Comediæ Publius Terentius Afer [dvs. Terents]; Ellius, [dvs. Johannes Minellius] (udg.) [efter 1839-fortegnelsen]: Publii Terentii comoediae sex, ad optimas editiones nunc demum emendatae 1741 København
LXV Terentii Comediæ Publius Terentius [ dvs. Terents] ; [måske]: Arnoldus Henricus Westerhovius (udg.) [måske]: Terentii Afri Comoediæ sex, secundum Editionem Westerhovianam, cum notis veterum scholiastarum, item Westerhovii et aliorum, selectis, bind 2 1780 (også andre udgaver fra København end i dette år) København
Digtekunst
LXVI Nordens gamle ved Olafsen John Olafsen [svarer til 1839-fortegnelsen]: Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grundregler, Versarter, Sprog og Foredragsmaade. Et Priisskrift ved John Olafsen. Paa det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Bekostning 1786 København
Naturlære
LXVII Ekkards Haandbog Fredrik Ekkard Haandbog over almeennyttig Naturkundskab saavel til daglig Brug for Kundskabs-Elskere, som for Ungdoms-Lærere, 1. Deel: Mineral- og Væxt-Rigerne, 2. Deel: Dyreriget 1795 København
LXVIII Menneskets fysiske Beskrivelse Johannes Florentius Martinet; Odin Wolff (overs.) Menneskets physiske Beskrivelse, af det Hollandske ved Odin Wolff 1788 København
LXVIX Batschs Botanik for Ulærde August Johann Georg Carl Batsch ; Frederik Christian Kielsen (overs.) [formentlig]: Botanik for Fruentimmer og Planteyndere som ikke ere Lærde 1801 København
LXX Obdrups Lærebog i Botaniken Wolradt Augustin Obdrup Begyndelses Grunde af Botaniken til Brug for de højere Klasser i Skolerne, med et tilføjet Anhang om de indenlandske giftige Planter 1803 København
LXXI Kratzensteins Experimentalfysik Christian Gottlieb Kratzenstein [formentlig]: Systema physicæ experimentalis 1758 København
Filosofi
LXXII Steffens Indledning til Henrich Steffens [svarer til 1839-fortegnelsen]: Indledning til philosophiske Forelæsninger 1803 København
Teologi
a Dansk
LXXIII En Cathechismi Forklaring Johan Grundtvig [efter 1839-fortegnelsen]: Catechismi Forklaring efter Saliggiørelsens Orden 1779 København
LXXIV Det ny Testamente [den nøjagtige udgave har ikke kunnet identificeres] [uden sted]
LXXV Den evangeliske Salmebog [svarer til 1839-fortegnelsen]: Evangelisk-christelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt 1800 København
b latin
LXXVI Mori Compendium Samuel Friedrich Nathanael Morus [svarer til 1839-fortegnelsen]: Epitome theologiæ christianæ 1789 Leipzig
c græsk
LXXVII He kajne Diateke [Det nye testamente på græsk; den nøjagtige udgave har ikke kunnet idendificeres] [uden sted]
Pædagogik
LXXVIII Strøms Udvikling af Pestalotzis Element Christian Ludvig Strøm (udg.) [formentlig]: Précis succinct de la méthode d'instruire de Mr. Pestalozzi 1805 København
Veltalenhed
LXXIX Qvinctilians Forskrifter Quintilian Institutio Oratoria. [1839-fortegnelsen anfører flere udgaver]: Fabii Qvintiliani de Instructione Oratoria M. F. Qvintiliani Institutiones Oratorio Qvinctilianus his Institutes of Eloqvence, udg. Guthrie, bind 1-12 Qvintilians Undervisning i Veltalenheden, overs. af Jacob Baden, Hans Gottschalck, Frederik Christian Schouboe og Isak Severin Frimann [mest sandsynlig] [uden år] 1592 1756 1794 [uden sted] Basel London København
LXXX Ciceros Brutus Cicero; [efter 1839-fortegnelsen]: Severinus Monrad (udg.) [efter 1839-fortegnelsen]: Cicero De officiis & claris Oratoribus (aut Brutus) 1777 København
Sproglære
a dansk
LXXXI Danica lingvæ cum græca mistione Diatribe Bertel Knudsen Aquilonius De Danicæ lingvæ cum Græca mistione diatribe, Obnovum scribendi genus authore spernente aut negligente producta per C. Aq [Cornelium Canutium Aquilonem] 1640 København
b. tysk
LXXXII Badens tyske Grammatik Jacob Baden [formentlig]: Anweisung zur Dänischen Sprache nebst einer poetischen und prosaischen Chrestomathie mit einem vollständigen Wörterbuche für dieselbe 1767 København, Odense
LXXXIII Wolffs - Læsebog Odin Wolff [formentlig]: Tydsk Læsebog for Børn, med hosføiet dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader 1795 København
c. fransk
LXXXIV Curas Grammaire Hilmar Curas; Jens Hvas (overs.) [efter 1839-fortegnelsen]: En fuldstændig Fransk og Dansk Grammatika, indrettet efter det Danske Sprog, hvorudi Curas Grammaire vel er lagt til Grund, men derhos rettet fra en Deel Feyl, forandret, forbedret, og i sær forøget med et anseelig Antal af Regler og Anmærkninger og desuden forsynet med Fransk Titulatur, hvorudi det urigtige Fransk, som findes i det Franske Titulatur i Pepliers Grammaire, er rettet 1767 [1839-fortegnelsen anfører dog udgivelsesår 1787] København
d. engelsk
LXXXV Bruns Grammatik Thomas Christopher Bruun Engelsk Grammatica 1801 København
LXXXVI Bruns Læsebog Thomas Christopher Bruun [formentlig]: Poetisk Læsebog eller Samling af fortrinlige engelske Digte 1804 København
e. latinsk
LXXXVII-LXXXVIII Badens Ordbøger Jacob Baden Latinsk-Dansk Lexicon eller Ordbog, indeholdende det Latinske Sprogs Ord og Talemaader af de beste Latinske Skribenter, indtil Udgangen af det 5te christelige Aarhundrede, 1.-2. Deel 1786 København
f. græsk
LXXXIX Pasors Lexicon George Pasor [Passorius] [efter 1839-fortegnelsen]: Lexicon Græco-Latinum in Novum Testamentum 1735 Leipzig
g. ebraisk
XC Buxtorfs Ditto Johann Buxtorf [efter 1839-fortegnelsen (to udgaver)]: Buxtorfii Lexikon Hebraicum & Chaldaicum Buxtorfii Lexikon Hebraicum & Chaldaicum 1689 1710 Basel Basel
Politiken
XCI-XCVI Den schmettanske Fejde [ikke indentificeret] [uden sted]
Ekonomi
XCVII Om Folkemængden i Bondestanden Johan Ditlev Wilhelm Westenholtz [formentlig]: Priisskrift om Folkemængden i Bondestanden 1772 København
XCVIII Ekonomi i Himlen og paa Jorden Ellers betitlet Filosofiske, historiske og oeconomiske Skrifter Frederik Christian Eilschov [svarer til 1839-fortegnelsen]: Philosophiske, historiske og oeconomiske Skrifter 1746-1747 København
Anhang
XCIX Schlegels Danske Kyr af Odg. 1te Del [ikke identificeret] [uden sted]
C Lagertha af Pram Christen Pram; Vincenzo Galeotti Lagertha, et pantomimisk Sörgespil blandet med Sang, Musiken af Schall, Versene af C. Pram 1801 København
CI Lærde Efterretninger for MDCCCV Lærde Efterretninger 1805 København
CII Graahs Udtog i Statistiken Peder Hersleb Graah Forsøg til et Udtog i Statistiken særdeles Fædrenelandets, til Brug for Skole-Ungdommen 1804 København
CIII Bornholms Beskrivelse af Skougaard 1te Del Peder Nikolai Skougaard [svarer til 1839-fortegnelsen]: Beskrivelse over Bornholm, Første Deel 1804 København
CIV Den danske Retskrivnings Historie af Nyrup Rasmus Nyerup Det danske Sprogs Retskrivningstheorier, fremstillede i chronologisk Orden 1805 København
CV Bruno af Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling [formentlig]: Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge 1802 Berlin
CVI Edda den magnæanske Udgave Sæmund den Frode; Den arnamagnæanske kommission (udg.) Edda Sæmundar hins Fröda. Edda rhytmica seu antiqvior, vulgo Sæmundina dicta 1787 København