Bogfortegnelse 1805

Bogfortegnelse 1805
Det Kongelige Bibliotek,
katalogsignatur: Grundtvig-arkivet: Fasc. 501.1
Optegnelse
paa
de Bøger
Jeg ejer
og
ejende vorder
begyndt
d. XXde Decbr
MDCCCV
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Ludimagister Egeløkkis.
Historie
Almindelig
I Badens Statshistorie Johan Benedict Busser; Jacob Baden Anviisning til hele Statshistorien, de første Begyndere til Tieneste, forøget og fortsat af Joh. Bened. Busser, af det Svenske oversat, paa adskillige Steder forandret, paa nogle gandske omarbeidet af Jac. Baden 1773 København
II Ewalds Tidsregister Enevald Ewald Historiæ ecclesiasticæ Veteris Testamenti index chronologicus, eller Tiids-Register over det gamle Testamentes Kirkehistorie 1741 København
III Rahbeks Haandbog Knud Lyne Rahbek Haandbog i den europæiske Statshistorie 1803 København
Norges
IV Heimskringla, oversat af Peder Clausen Snorri Sturluson; Peder Claussøn (udg.) Norske Kongers Chronica I-III, udsat paa Danske, aff Peder Claussøn [...] Nu nyligen menige mand til gaffn, igiennemseet, continuerit oc til Trycken forferdiget 1633 København
V Skønnings norske Historie 1te Del Gerhard Schøning Reise, som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, og 1775 paa Hans Majestets Bekostning er giort og beskreven af Gerh. Schøning 1778 København
VI-VII Gebhardis - - - Johann Ludwig Levin Gebhardi Joh. Ludw. Lev. Gebhardi. Königl. Grosbrittannischen Raths und Professoris der Ritter-Academie in Lüneburg Historisch-Genealogische Abhandlungen 1747-67 Lüneburg & Leipzig
Islands
VIII Landnama Saga - den Skalholtske Udgave Theodorus Thorlacius (udg.) Sagan Landnama um fyrstu bygging Islands af Nordmönnum 1688 Skálholt
IX Sagan af Gunnlaugr etc. den magnæanske Sagan af Gunlaugi Ormstungu ok Skalld-Rafni sive Gunnlaugi Vermilinguis et Rafnis-Poetæ vita, Ex manuscriptis legati Magnæani 1775 København
X Eyrbyggia Saga Suhms Udgave Grímur Jónsson Thorkelin (udg.); Peter Friedrich Suhm (udg.) Eyrbyggia-Saga sive Eyranorum historia qvam mandante et impensas faciente Pet. F. [dvs.: Fr.] Suhm, versione, lectionum varietate ac inindice rerum auxit Grim Johnsen Thorkelin 1787 København
Danmarks
XI Saxo Vedels Oversættelse Saxo; Anders Sørensen Vedel (udg.) Den Danske krønike som Saxo Grammaticus skreff, halfffierde hundrede Aar forleden Oc nu, effter Kongelig Mayestats Privilegium i 10 Aar icke at maa efftertryckis, paa ny prentet
(oversat af Anders Sørensen Vedel)
1610 København
XII-XIII Hvitfelds Krønike Arild Huitfeldt Danmarckis Rigis Krønicke, ved Arrild Huitfeld, bind 1-2 1652-55 København
XIV Lyskanders Slægtebog Claus Christoffersen Lyschander Hr. Jens Billes Slegt-Register. Paa Danske Riim nesten for 100de Aar siden sammenskreven [...] Og Nu til Trykken befordret Til at oplyse Nogle af de Billers, Ulfstanders, Rønnovers, Trollers, Lungers, Rosenkrantzers, Rosenparres, Wasers, Totters, Krabbers, Hardenbergers og Tinhusers Familie Deres Historie 1722 København
XV-XVII Suhms danske Historie tre første Dele Peter Friderich Suhm (Formentlig:) Critisk Historie af Danmark udi den hedenske Tid, fra Odin til Gorm den Gamle, bind 1-3 1774-81 København
XVIII-XIX Christian Tredies Historie af Krag og Stefanius Niels Krag; Stephan Stephanius Den stormægtigste Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge, hans Historie, overs. af Latinen, forøg. med adskillige Anmærkninger og Tillæg, samt Herr Kammerherre Suhms og Hr. Etatsraad Grams Fortaler, bind 1-2 1776-78 København
XX Friderich Andens Historie af Resen Peder Hansen Resen Kong Frederichs den Andens Krønicke, som var Dannemarckis, Norgis, Vendis oc Gottis Konge [...] oc regierede lofligen i 29 Aar fra Aar 1559 til Aar 1588 [...], Samlet oc sammenskrefvet af adskillige Codicibus [...] ved Peder Hansøn Resen, oc med Figurer i kobberstik beprydet 1680 København
XXI-XXII Christian Fjerdes Historie af Slange Niels Slange Den stormægtigste Konges Christian den Fierdes Konges til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertugs til Slesvig,Holsten, Stormarn og Ditmersken, Greves til Oldenborg og Delmenhorst Historie 1749 København
XXIII Meursii Historia danica og Ælnoths Vita S. Canuti Johannes Meursius Joannis Meursii Historiæ Danicæ libri tres. Ælnothus, monachus Cantuariensis: De vita & passione S. Canuti, regis Daniæ 1631 København
XXIV Suhms Udtog af Nordens Historie ved Kierulf Peter Friderich Suhm; omarb. af Jørgen Kierulf Udtog af Danmarks, Norges og Holstens Historie, til Brug for den studerende Ungdom 1802 København
Dannemarks og Norges Kulturhistorie
XXV Nyrups hist. og stat. Skildring 1te Del Rasmus Nyerup Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider, bind 1 1803 København
XXVI Nyrups og Rahbeks Bidrag til Digtkonstens Historie Rasmus Nyerup; Knud Lyne Rahbek Bidrag til den danske Digtekunsts Historie, uddragne af Forelæsninger holdne over dette Æmne i Vintrene 1798-1800, bind 1 1800 København
XXVII Nyrups og Rahbeks Bidrag til Digtekonstens Historie Rasmus Nyerup; Knud Lyne Rahbek Bidrag til den danske Digtekunsts Historie, uddragne af Forelæsninger holdne over dette Æmne i Vintrene 1798-1800, bind 2 1801 København
Sverrigs
XXVIII-XXXI Dalins Svenske Historie tysk Olof Dalin Geschichte des Reiches Schweden, aus dem Schwedischen übersetzt durch J. Benzelstierna und J. C. Dähnert 1756-63 Greifswald & Rostock
XXXII Per Döbers om Gustav Adolfs tydske Krig latin [ikke identificeret] [uden sted]
XXXIII-XXXIV Riegels's smaa historiske Skrifter Ite og II Del Niels Ditlev Riegels Små historiske Skrifter, bind 1-2 1796-98 København
Persiske og Ægyptiske
XXXV Herodots Klio og Euterpe grædsk Herodot [ikke identificeret] [uden sted]
XXXVI Sahls Oversættelse af Euterpe Herodot; Ludvig Heiberg (overs., anonymt) Forsøg til en Oversættelse af Herodots Euterpe (af Græsk) 1797 København
Romersk
XXXVII Epistolæ Ciceronis Marcus Tullius Cicero (Møske): M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI, bind 1-2) 1790-95 Leipzig
XXXVIII Epistolæ Plinii Secundi Plinius den yngre C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae et Panegyricus, accedunt alii panegyrici veteres, praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae 1789 Zweibrücken
Biografier
XXXIX Cornelius de vita excellentium virorum Cornelius Nepos; Bertel Christian Sandvig (udg.) Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum et alia, quae supersunt, omnia. Ad exemplar Keuchenianum [edit. Berth. Chr. Sandvig]. In usum scholarum Daniæ et Norvegiae 1776 København
XXXX Curtius de vita Alexandri magni Curtius Rufus Q. Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni Macedonum regis historia, cui accesserunt animadversiones Valentis Accidalii selectiores, simul ac argumenta cuilibet libro quae hactenus avide a studioso lectore desiderabantur, deinde adiecti sunt, de vita, fortuna, ac virtute Alexandri libri tres ex Plutarcho & ad finem tres epistolae, cura Io. Svenzii 1638 Venedig
Kirkehistorie
XLI Kirkehistorie, Ludvig Holbergs Ludvig Holberg Almindelig Kirke-Historie, fra Christendommens første Begyndelse, til Lutheri Reformation, med nogle Anmærkninger, over de udi Historien omtalte Cyclis og Aars-Beregninger 1740 København
Dogmehistorie
XLII-XLIV Den ældste kristne Kirkes af Mynter Frederik Münter Haandbog i den ældste christelige Kirkes Dogmehistorie, bind 1-2 1801-04 København
Poesi
Dansk
XLV Staffelds Digte Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt Digte, af Schack Staffeldt 1804 (: 1803) København
XLVI Bruns Særsyn Thomas Christopher Bruun Særsyn 1797 København
XLVII Sange fra det ældste Tidsrum ved Sandvig Bertel Christian Sandvig (udg., overs.) Danske Sange af det ældste Tidsrum, indeholdende blandt andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter, af det gamle Sprog oversatte.
(oversat af Berthel Chr. Sandvig)
1779 København
XLVIII Levninger af Middelalderens Digtkonst ved Sandvig og Nyrup Rasmus Nyerup; Bertel Christian Sandvig Levninger af Middel-Alderens Digtekunst. Første Hefte [ved Bert. Chr. Sandvig]. Kbh. 1780. Andet Hefte, udgivet af det Kongelige Bibliotheks Haandskrifter [ved Rasmus Nyerup], Kbh. 1784 1780-82 København
XLIX Götz v. Berlechingen oversat af Øhlenslæger Johann Wolfgang von Goethe Götz von Berlichingen med Jernhaanden, Et Skuespil af Goethe
(oversat af Adam Oehlenschläger)
1803 København
Tysk
L Die Jungfrau von Orleans af Schiller Johann Christoph Friedrich Schiller Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie von Friedrich Schiller 1802 Berlin
Græsk
LI Iliaden Homer (forf.); Friedrich August Wolf (udg.) Homeri et Homeridarum Opera et reliquiae, ex veterum criticorum notationibus optimorum que exemplarium fide, recensuit Frid. Aug. Wolfius 1794 Halle
Engelsk
LII Paradise Lost by Milton John Milton Paradise Lost. A poem, in twelve books 1750 Glasgow
Latin
LIII Ecloge veterum Poetarum latinorum Friedrich Wilhelm Döring (Fridericus Guilielmus Doeringius) Eclogae veterum poetarum latinorum, cum adnotatione Fr. Guil. Doeringii 1793 Gotha
LIV Ovidii Metamorphosis Ovid (forf.); Nicolai Elert (udg.) Metamorphoseon libri XV in usum scholarum, editi a Nic. Elert 1781 København
LV De amore etc ab eodem Autore [ikke identificeret] [uden sted]
Romaner
LVI Der Zauberschloss von Knigge Adolph von Knigge Das Zauberschloss oder Geschichte des Grafen Tunger 1790 [uden sted]
Mytologi
LVII Sæmunds Edda oversat af Sandvig Bertel Christian Sandvig (overs.) Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda, hæfte 1-2 1783-85 København
Satire og Moral
LVIII Nicolai Klimii iter subterraneum Ludvig Holberg Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca 1741 Leipzig
LIX-LX Addison Spectator oversat af Kraft Joseph Addison (udg.); Peder Kraft (overs.) Spectator [oversat fra Engelsk af
(oversat af Peder Kraft], bin 1-2)
1742-43 København
LXI Rahbeks Tilskuer for MDCCXCII Knud Lyne Rahbek (udg.) Den danske Tilskuer, Et Ugeskrivt 1792 København
LXII Liebenbergs Glædesprækner Michael Fredrik Liebenberg (Møske:) Opmuntringer til at takke Gud for hans Velgierninger, især imod Fædrelandet, i det henrundne Aar, Prædiken holden d. 1. Jan. 1802 1802 København
LXIII Epicteti Manuale græsk og latin Epiktet; Johannes Schweighäuser (udg.) Epicteti Manuale, Græce et Latine 1798 Leipzig
Komedier
LXIV Terentii Comediæ Publius Terentius Afer [Terents] Publii Terentii comoediae sex, ad optimas editiones nunc demum emendatae 1741 København
LXV Terentii Comediæ Publius Terentius [Terents] Terentii Afri Comoediæ sex, secundum Editionem Westerhovianam, cum notis veterum scholiastarum, item Westerhovii et aliorum, selectis, bind 2 1780 København
Digtekunst
LXVI Nordens gamle ved Olafsen John Olafsen Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grundregler, Versarter, Sprog og Foredragsmaade. Et Priisskrift ved John Olafsen. Paa det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Bekostning 1786 København
Naturlære
LXVII Ekkards Haandbog Fredrik Ekkard Haandbog over almeennyttig Naturkundskab saavel til daglig Brug for Kundskabs-Elskere, som for Ungdoms-Lærere, 1. Deel: Mineral- og Væxt-Rigerne, 2. Deel: Dyreriget 1795 København
LXVIII Menneskets fysiske Beskrivelse Odin Wolff Menneskets physiske Beskrivelse, af det Hollandske ved Odin Wolff 1788 København
LXVIX Batschs Botanik for Ulærde August Johann Georg Carl Batsch Botanik für Frauenzimmer und Flanzenliebhaber welche keine Gelehrten sind, von D. Aug. Joh. Ge. Carl Batsch 1795 Weimar
LXX Obdrups Lærebog i Botaniken Wolradt Augustin Obdrup Begyndelses Grunde af Botaniken til Brug for de højere Klasser i Skolerne, med et tilføjet Anhang om de indenlandske giftige Planter 1803 København
LXXI Kratzensteins Experimentalfysik Christian Gottlieb Kratzenstein Systema physicæ experimentalis 1761 København
Filosofi
LXXII Steffens Indledning til Henrich Steffens Indledning til philosophiske Forelæsninger 1803 København
Teologi
a Dansk
LXXIII En Cathechismi Forklaring Johan Grundtvig Catechismi Forklaring efter Saliggiørelsens Orden 1779 København
LXXIV Det ny Testamente Ove Høegh Guldberg (overs.) Det Nye Testamente oversat med tilføiede Anmærkninger, et Forsøg 1794 København
LXXV Den evangeliske Salmebog Evangelisk-christelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt 1800 København
b latin
LXXVI Mori Compendium Samuel Friedrich Nathanael Morus Epitome theologiæ christianæ 1789 Leipzig
c græsk
LXXVII He kajne Diateke (Det nye testamente på græsk) [uden sted]
Pædagogik
LXXVIII Strøms Udvikling af Pestalotzis Element Christian Ludvig Strøm Den Pestalozziske Elementarundervisnings Hovedpunkter, udviklede i en Recension over Bemerkungen gegen Pestalozzi's Unterrichtsmethode, von J. R. Steinmüller 1804 København
Veltalenhed
LXXIX Qvinctilians Forskrifter Quintilian Qvinctilians Undervisning i Veltalenheden ellevte Bog. Oversatt. Udgiven ved Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. 1777 København
LXXX Ciceros Brutus Cicero; Johann Christian Friedrich Wetzel (udg.) M. Tullii Ciceronis De officiis libros tres, et de claris oratoribus librum, qui dicitur Brutus, in usum juventutis edidit notisque illustravit 1777 København
Sproglære
a dansk
LXXXI Danica lingvæ cum græca mistione Diatribe Bertel Knudsen Aquilonius Ad poeticam Danicam deductio quæ versus in ea lingua scribi ad Græcos omnes Latinosque demonstret, quæ rhetoricam nos ad cultas omnes gentes, bene si non supra eas, habere, C. Aq editore 1641 København
b. tysk
LXXXII Badens tyske Grammatik Jacob Baden Anweisung zur Dänischen Sprache nebst einer poetischen und prosaischen Chrestomathie mit einem vollständigen Wörterbuche für dieselbe 1767 København, Odense
LXXXIII Wolffs - Læsebog Odin Wolff Tydsk Læsebog for Børn, med hosføiet dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader 1795 København
c. fransk
LXXXIV Curas Grammaire Hilmar Curas; Jens Hvas (overs.) En fuldstændig Fransk og Dansk Grammatika, indrettet efter det Danske Sprog, hvorudi Curas Grammaire vel er lagt til Grund, men derhos rettet fra en Deel Feyl, forandret, forbedret, og i sær forøget med et anseelig Antal af Regler og Anmærkninger og desuden forsynet med Fransk Titulatur, hvorudi det urigtige Fransk, som findes i det Franske Titulatur i Pepliers Grammaire, er rettet 1767 København
d. engelsk
LXXXV Bruns Grammatik Thomas Christopher Bruun Engelsk Grammatica 1801 København
LXXXVI Bruns Læsebog Thomas Christopher Bruun Poetisk Læsebog eller Samling af fortrinlige engelske Digte 1804 København
e. latinsk
LXXXVII-LXXXVIII Badens Ordbøger Jacob Baden Latinsk-dansk Lexicon eller Ordbog, indeholdende det latinske Sprogs Ord og Talemaader af de beste latinske Skribenter, indtil Udgangen af det 5te christelige Aarhundrede, 1.-2. Deel 1786 København
f. græsk
LXXXIX Pasors Lexicon George Pasor (muligvis en senere udgave af:) Lexicon Graeco-Latinum, In Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum. Ubi omnium vocabulorum Graecorum themata indicantur, & utraque tam themata quam derivata Grammatice resolvuntur. Cum Indice [...] / Authore Georgio Pasore 1619 Herborn
g. ebraisk
XC Buxtorfs Ditto Johann Buxtorf Joh. Buxtorfii Lexicon Hebraicum et Chaldaicum [...] 1710 Basel
Politiken
XCI-XCVI Den schmettanske Fejde [ikke identificeret] [uden sted]
Ekonomi
XCVII Om Folkemængden i Bondestanden Johan Ditlev Wilhelm Westenholtz Priisskrift om Folkemængden i Bondestanden 1772 København
XCVIII Ekonomi i Himlen og paa Jorden Ellers betitlet Filosofiske, historiske og oeconomiske Skrifter Frederik Christian Eilschov Philosophiske, historiske og oeconomiske Skrifter 1746-47 København
Anhang
XCIX Schlegels Danske Kyr af Odg. 1te Del [ikke identificeret] [uden sted]
C Lagertha af Pram Vincenzo Galeotti; Christen Pram Lagertha, et pantomimisk Sörgespil blandet med Sang, Musiken af Schall, Versene af C. Pram 1801 København
CI Lærde Efterretninger for MDCCCV Antikritik. 1805. [Bagi findes et Svar af H.C. Ørsted. Antikritik er trykt som et Tillæg til Kbhske. lærde Efterretninger for 1805 Nr. 52 og rettet imod H.C. Ørsteds Kritik af Forf.s Electricitetslære i samme Tidsskr. Nr. 26-27.] 1805 København
CII Graahs Udtog i Statistiken Peder Hersleb Graah Forsøg til et Udtog i Statistiken særdeles Fædrenelandets, til Brug for Skole-Ungdommen 1804 København
CIII Bornholms Beskrivelse af Skougaard 1te Del Peder Nikolai Skougaard Beskrivelse over Bornholm, Første Deel 1804 København
CIV Den danske Retskrivnings Historie af Nyrup Rasmus Nyerup Det danske Sprogs Retskrivningstheorier, fremstillede i chronologisk Orden 1805 København
CV Bruno af Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge 1802 Berlin
CVI Edda den magnæanske Udgave Sæmund den Frode; Den arnamagnæanske kommission (udg.) Edda Sæmundar hins Fröda. Edda rhytmica seu antiqvior, vulgo Sæmundina dicta 1787 København